Send Inquiry

Когенерация от селскостопански биогаз

Технологията на анаеробно разлагане е ефективно средство за управление на органичните отпадъци (кравешка, свинска, птича тор и др.) в селското стопанство. За целта материалът се събира в големи резервоари или лагуни покрити с газоуловители или в херметично затворени контейнери, където, вследствие на процеса на разпад, се получава биогаз със съдържание приблизително 65% метан и 35% въглероден диоксид. Метанът може да бъде насочен към генераторен модул и да послужи за производството на електрическа енергия, която в повечето случаи надвишава енергийните нужди на стопанството и може да послужи за отопление или да бъде продавана. Биогазът, под формата на пречистен метан, може да бъде включен в газопреносната мрежа или да се вложи в производството на автомобилно гориво.

Основното приложение на този вид когенерация е при:

  • свинефермите;
  • фермите за едър рогат добитък; 
  • птицефермите; 
  • селскостопански приложения, изискващи отопление за отглеждането на продукция (оранжерии), за нормалното си функциониране или за подгряване на инсталацията за производство на газ.

Предимства при използването на селскостопански биогаз за когенерация:

  • Производство на електроенергия по природосъобразен начин. Органичните отпадъци в селското стопанство, в частност животинската тор, са силен замърсител и освобождават много голямо количество CH4, N2O и NH3 в атмосферата. При когенерацията, чрез анаеробното разлагане се намалява вредния парников ефект на метана, който е 21 пъти по-силен от този на въглеродния диоксид;
  • Анаеробното разлагане запазва баланса на водните екосистеми, ограничавайки негативното въздействие на органичните отпадъци във водата, които задържат в нея повече кислород. Така този химичен елемент не превишава стандартните минимални количества, необходими за съществуването на живота във водните басейни;
  • При анаеробното разлагане благотворна бактерия значително намалява неприятните миризми. Освен това се унищожават и яйцата на насекомите, което намалява риска от появата на вредители, предизвикващи болести;
  • В допълнение към биогаза вследствие на разпада се отделя и органичен азот, който се трансфорира в амоняк, използван като наторител за повечето разстения.
Инсталациите за биогаз се изграждат в много конфигурации, но задължително трябва да бъдат проектирани за конкретното приложение. Резервоарите и останалите им компоненти могат да бъдат изработени от различни материали -  стомана, пластмаса, бетон и др., и могат да се разположат под или над земята. Компонентите от мед или други неустойчиви на корозия метали не са подходящи, тъй като са податливи на кислородно-сулфидното въздействие на биогаза. Анаеробният процес протича най-добре при по-високи температури. При инсталациите, където изходната суровина не е с достатъчно висока температура е необходимо предварително да се подгрее.