Send Inquiry

Когенерация от отпадни води

Пречистването на отпадните води изисква протичането на физични, химични и биологични процеси, чрез които се премахват различните замърсители.

Анаеробното разлагане на канализационния шлам включва ферментацията му в специална инсталация при температура от 32 до 34°C за период от около 25 дена. Генерираната при когенерацията топлинна енергия служи за загряването на шлама и за постоянното поддържане на необходимата температура в резервоарите на инсталацията за добив на газ. Освободеният от разлагането биогаз обикновено съдържа 50 - 60% метан и 30 - 40% въглероден диоксид, както и малки количества остатъци. Газът се компресира, пречиства и съхранява, а впоследствие се отвежда към когенерационния модул под постоянно налягане. Газовият двигател трансформира енергията на биогаза в механична и топлинна. Така се захранва генератора, произвеждащ електрическа енергия за работата на пречиствателната станция.

Анаеробното разлагане унищожава повече опасни органични съставки и отделя по-голямо количество газ от традиционните методи за обработка на шлам. Тъй като процесът протича в изолирана среда, миризмите също са контролирани и така се постигат допустимите граници за емисии. Освен това по този начин се отделят по-малко твърди остатъци, които могат директно да послужат за наторяване.

Газовите генератори Caterpillar, подходящи за този вид когенерация са с мощностен обхват от 50 - 4300 kW.