Send Inquiry

Когенерация от нискокалоричен газ

Нискокалоричният газ (биогазът) се получава при анаеробното (при отсъствие на кислород) разпадане на органичната материя при:

•    общински сметища (сметищен газ);
•    пречиствателни станции (газ от отпадни води);
•    ферментация на енергийни култури като царевица, жито и житни растения
     (биогаз);
•    оборски и течен тор (селскостопански биогаз).

Като качества биогазът (наричан още метан, блатен газ, рудничен газ, канализационен газ) се доближава до природния газ. Калоричните му стойности варират от 6000 до 9500 kcal/m3.

Биогазът съдържа около 50-70 % метан (CH4) и около 30-50 % въглероден диоксид (CO2). Той е възобновяемо гориво, чийто химичен състав зависи от:

1. Качеството и състава на захранващата смес (биомаса) – животинска, растителна и др.;
2. Условията на протичане на ферментацията (температура и налягане).

Биогазът може да бъде изгарян в котли или газобутални двигатели, като природния газ, да бъде използван за производството на електрическа, топлинна енергия и комбинирано производство, или след като бъде допълнително пречистен до метан да послужи като гориво за превозни средства или да бъде включен в газовата мрежа.