Изпрати Запитване

Правна Информация

„Елтрак България” ЕООД има правото да прави всякакви промени в информацията в уеб сайта без предварително уведомление, като не носи отговорност за обема, точността и пълнотата й. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. „Елтрак България” ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Нищо в уеб сайта на „Елтрак България” ЕООД не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за разпореждане с каквато и да е сделка.

„Елтрак България” ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Ползването на данните в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя.